Thursday, January 5, 2012

პროექტის სახელწოდება _ ზ. ფალიაშვილი ლექცია-საუბარი


პროექტის მთავარი თემა იყო _ . ფალიაშვილი ქართული ეროვნული კულტურის ერთ-ერთი უდიდესი მონაპოვარი.


 2011 წლის 21 დეკემბერს IX კლასში ჩავატარე ლექცია-საუბარი, რომელსაც ესწრებოდა 23 მოსწავლე, აგრეთვე ჩემი კოლეგები და დირექტორი ქალბატონი ჯილდა ცომაია.
  პროექტის მიზანი იყო: ბავშვები გაცნობოდნენ ზაქარია ფალიაშვილის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებას, რამეთუ მან დიდი როლი შეასრულა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლის ჩამოყალიბებაში. მისი საუკეთესო ქმნილებებით საქართველომ თავისი ღირსეული ადგილი დაიკავა მსოფლიო მუსიკის კულტურის საგანძურში. პირველად ლექცია დავიწყე . ფალიაშვილის ბიოგრაფიით, კომპიუტერის საშუალებით დამსწრეებს მოვასმენინესაქართველოს ნიმნიდა ბავშვებს


განვუმარტე, რომელი ოპერიდან იყო ის. შემდეგ მოვასმენინე ოპერადაისიდან” _ “ცეკვა ქართული”, “ცანგალა და გოგონა”, დამისხი დამალევინე”, ღვინო კახურო”, “თაო ჩემო ბედი არ გიწერია”.
  ლექცია-სუაბრის მსვლელობისას ჩავრთე  აქტივობები. ბავშვებს მოვაყოლე ოპერებისაბესალომ და ეთერისადა დაისისმოკლე შინაარსი. შიგადაშიგ ვასმენინებდი არიებს ოპოერიდან.
  ძირითადი გამოყენებული რესურსები იყო: თავისუფალი ქართულენოვანი ენციკლობედია, ვიკისაწყობში არსებული ინფორმაცია . ფალიაშვილის შესახებ, ინტერნეტი, აუდიო დისკი, მოსწავლეთა წიგნი და თვალსაჩინოება დაფაზე _ ზაქარია ფალიაშვილის სურათები.   ამრიგად, პროექტი წარმატებულად შემიძლია ჩავთვალო, რადგანაც მიზანი იყო
ბავშვებისათვის და მასწავლებლებისათვის მარტივი და გასაგები ენით გამეცნო ზაქარია ფალიაშვილის ბიოგრაფია  და ახალი კუთხით დამენახვებინა მისი შემოქმედება. შედეგიც თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად იქნა წარმოჩენილი.
   პროექტის ხელმძღვანელი (მასწავლებელი) ლალი მიგინეიშვილი.
   ხელმძღვანელის ელ. ფოსტა:  l.migineichvili@gmail.com
     პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი. l.migineichvili.blogspot.com
  პროექტი გაშუქებულ იქნა აბაშის მუნიციპალიტეტის ვებ. გვერდზე: www.abasha.ge 

Wednesday, November 2, 2011

ფრანც იოზეფ ჰაიდნი. ლექცია – საუბარი


       1. პროექტის სახელწოდება:
           ფრანც იოზეფ ჰაიდნი. ლექცია საუბარი

      2. პროექტის მთავარი იდეა (თემა):
          1–2 წინადადებით. ფრანც იოზეფ ჰაიდნი ავსტრიელი კომპოზიტორი, ვენის კლასიკური სკოლის პირველი წარმომადგენელი და ფუძემდებელი.

      3.პროეტის აქტუალობა:
         მოსაწავლეებს განუვითარდებათ კვლევის, დაგეგმვის, ურთიერთთანამშრომლობისა და წარდგენის უნარჩვევები.

     4. პროექტის მიზნები:
         გაეცნობიან ვენის კლასიკოსებს, მათ შემოქმედებას და თავის ცოდნას გაუზიარებენ სხვა მოსწავლეებს. . ჰაიდნი ვენის კლასიკური სკოლის 1–ლი წარმომადგენელია, მის შემოქმედებაში ცენტრალური ადგილი უკავია სიმფონიის ჟანრს. მას ,,სიმფონიისა და კვარტეტის მამასუწოდებდნენ.

    5. მონაწილეთა ასაკი:
        9 წლის

   6. ვადები ხანგძლივობა:
      1 თვე.

   7. მოსალოდნელი შედეგები, პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას:
   გაეცნობიან ვენის კლასიკოსებს, მათ შემოქმედებას და თავის ცოდნას გაუზიარებენ სხვა მოსწავლეებს. ჰაიდნის შემოქმედებაში დაფიქსირდა სიმფონიური ორკესტრის, კლასიკური შემადგენლობა. სრულყოფილი სახე მიიღო საკრავიერმა ჟანრებმა.

    8. პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები:
        ვიკიპედიიდან თავისუფალი ქართულენოვანი ენციკლობედია, ჩავრთავ აუდიო დისკს.
 
    9. პროექტის მსვლელობა (ძირითადი აქტივობები):
        თემის შერჩევის შემდეგ მოვახდენ ჯგუფებად დაყოფას, თითოეულ ჯგუფს დავავალებ მოიძიონ ინფორმაცია ინტერნეტში, ენციკლობედიაში. მოძიებულ მასალაზე დაყრდნობით გეგმავენ მოსწავლეები პრეზენტაციას და ინაწილებენ ფუნქციებს. ირჩევენ ლიდერს და მასწავლებელი ახდენს პრეზენტაციის შეფასებას.

   10.  საგნებთან (საგნობრივ ჯგუფებთან) ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
          ხელოვნება, ...–სთან კავშირი.

    11. პროექტის ხელმძღვანელი (მასწავლებელი):
          ლალი მიგინეიშვილი;

   12.ხელმძღვანელის  ელფოსტა:    migineichvili@gmail.com

   13.პროექტის ვებგვერდი/ ბლოგი:  lmigineichvili.blogspot.com

Thursday, July 14, 2011


1.პროექტის სახელწოდება.ზაქარია ფალიაშვილი. ლექცია –საუბარი.

2.პროექტის მთავარი იდეა[თემა] 1–2 წინადადებით.   ზ.ფალიაშვილი ქართული ეროვნული კულტურის ერთ –ერთი უდიდესი მონაპოვარი.

3.პროექტის აქტუალობა.მოსწავლეებს განუვითარდებათ კვლევის, დაგეგმვის, ურთიერთთანამშრომლობისა და წარდგენის უნარ – ჩვევები.

4.პროექტის მიზნები.მოსწავლეები გაეცნონ ზ.ფალიაშვილისა  და სხვა ქართველი  კომპოზიტორების  შემოქმედებას, მის  პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ  მოღვაწეობას და მის როლს ეროვნული  საკომპოზიტორო სკოლის  ჩამოყალიბებაში. და  გაარკვიონ  როგორც კომპოზიტორმა, დასაბამი მისცა  ლირიკულ –დრამატულ ჟანრს, ქართულ საოპერო მუსიკაში და მის ოპერებზე , აღიზარდა   ქართველ მომღერათა თაობები.
5..მონაწილეთა ასაკი.13– 14.

6.ვადები ხანგრძლივობა..2 –თვე.

7.მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები,რაც შეიძლება შეიმქნას..მოსწავლეებს განუვითარდებათ მუსიკალური გემოვნება. გაეცნობიან ქართველ კლასიკოსს, მის  ბიოგრაფიას და შემოქმედებას. განსაზღვრავს და გადმოსცემს მისთვის საინტერესო განწყობილებას,  სიუჟეტს, თემას.

8.პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები..ვიკიპედიიდან, თავისუფალი ქართულენოვანი ენციკლოპედია.  ვიკისაწყობში არის გვერდი თემაზე.. ზ, ფალიაშვილი.
  ინტერნეტს გამოვიყენებ, ჩავრთავ აუდიო –დისკს ოპერა,, დაისი''. მოსწავლის წიგნს.

9.პროექტის  მსვლელობა[ძირითადი აქტივობები]თემის შერჩევის შემდეგ მოვახდენ ჯგუფებად  დაყოფას. თითოეულ ჯგუფს დავავალებ გაარკვიონ და მოიძიონ ინფორმაცია ინტერნეტში,  ენციკლოპედიაში. გამოკითხვით მიძიებულ მასალაზე დაყრდნობით მოსწავლეები გეგმავენ პრეზენტაციას და  ინაწილებენ  ფუნქციებს, ირჩევენ ლიდერს, რის შედეგადაც მასწავლებელი ახდენს პრეზენტაციის შეფასებას.

10.საგნებთან /საგნობრივ ჯგუფებთან/ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან  კავშირი..ხელოვნება, ესგ – კავშირი.

11.პროექტის  ხელმძღვანელი[ მასწავლებელი]..ლალი  მიგინეიშვილი

12.ხელმძღვანელის  ელ– ფოსტა..   l. migineichvili@gmail.com

13.პროექტის ვებ–გვერდი/ ბლოგი..  lmigineichvili.blogspot.com